ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามประเภทการศึกษา (แบ่งตามเพศ) เทอม 1/2560 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน กรกฏาคม ) เขตพื้นที่ เชียงใหม่
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงใหม่
ปกติ สมทบ พิเศษ รวมทั้งหมด
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 959 2,107 3,066 354 825 1,179 161 353 514 1,474 3,285 4,759
บริหารธุรกิจ 771 1,221 1,992 291 473 764 137 248 385 1,199 1,942 3,141
ปวส.การตลาด 3 3 3 3
บธ.บ.การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ(นานาชาติ) 77 184 261 77 184 261
บธ.บ.การจัดการ 148 405 553 61 149 210 16 66 82 225 620 845
บธ.บ.การตลาด 156 262 418 100 152 252 66 120 186 322 534 856
บธ.บ.ภาษาอังกฤษธุรกิจ 74 240 314 33 112 145 8 17 25 115 369 484
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 316 127 443 97 60 157 43 21 64 456 208 664
บธ.ม.บริหารธุรกิจ 4 24 28 4 24 28
บัญชี 96 552 648 31 253 284 4 68 72 131 873 1,004
ปวส.การบัญชี 1 1 1 1
บช.บ.การบัญชี 96 551 647 31 253 284 4 68 72 131 872 1,003
ศิลปศาสตร์ 92 334 426 32 99 131 20 37 57 144 470 614
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการโรงแรม 40 187 227 14 60 74 54 247 301
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 34 89 123 18 39 57 20 37 57 72 165 237
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการบริการ 18 58 76 18 58 76
รวมทั้งหมด 959 2,107 3,066 354 825 1,179 161 353 514 1,474 3,285 4,759