ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามประเภทการศึกษา (แบ่งตามเพศ) เทอม 1/2560 คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน กรกฏาคม ) เขตพื้นที่ เชียงใหม่
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงใหม่
ปกติ สมทบ รวมทั้งหมด
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
ศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ 908 805 1,713 40 34 74 948 839 1,787
การออกแบบ 235 294 529 40 34 74 275 328 603
ศป.บ.ออกแบบสื่อสาร 72 69 141 40 34 74 112 103 215
ศป.บ.สิ่งทอและเครื่องประดับ 50 121 171 50 121 171
ศป.บ.ออกแบบอุตสาหกรรม 109 99 208 109 99 208
ศป.ม.ศิลปะและการออกแบบสร้างสรรค์ 4 5 9 4 5 9
เทคโนโลยีศิลป์ 147 145 292 147 145 292
ทล.บ.เทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ 92 104 196 92 104 196
ทล.บ.เซรามิก 55 41 96 55 41 96
ศิลปกรรม 247 117 364 247 117 364
ศล.บ.ทัศนศิลป์ 247 117 364 247 117 364
สถาปัตยกรรม 279 249 528 279 249 528
สถ.บ.เทคโนโลยีสถาปัตยกรรม 8 2 10 8 2 10
สถ.บ.สถาปัตยกรรมภายใน 82 113 195 82 113 195
สถ.บ.สถาปัตยกรรม 189 134 323 189 134 323
รวมทั้งหมด 908 805 1,713 40 34 74 948 839 1,787