ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามประเภทการศึกษา (แบ่งตามเพศ) เทอม 1/2560 คณะวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ ( ข้อมูลเดือน กรกฏาคม ) เขตพื้นที่ เชียงใหม่
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงใหม่
ปกติ รวมทั้งหมด
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ 238 190 428 238 190 428
เทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ 215 146 361 215 146 361
ปวช.เตรียมสถาปัตยกรรมศาสตร์ 33 47 80 33 47 80
ปวช.เตรียมบริหารธุรกิจ 14 69 83 14 69 83
ปวช.เตรียมวิศวกรรมศาสตร์ 168 30 198 168 30 198
สหวิทยาการ 23 44 67 23 44 67
วท.บ.วิศวกรรมกระบวนการอาหาร 13 34 47 13 34 47
วศ.บ.วิศวกรรมอาหาร 1 2 3 1 2 3
วศ.บ.การผลิตและนวัตกรรมอาหาร 9 8 17 9 8 17
รวมทั้งหมด 238 190 428 238 190 428