ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามประเภทการศึกษา (แบ่งตามเพศ) เทอม 1/2560 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน สิงหาคม ) เขตพื้นที่ ตาก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ตาก
ปกติ สมทบ พิเศษ รวมทั้งหมด
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 197 1,035 1,232 8 7 15 3 25 28 208 1,067 1,275
บริหารธุรกิจ 136 442 578 8 7 15 3 25 28 147 474 621
ปวส.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 1 1 1 1
บธ.บ.การตลาด 32 139 171 32 139 171
บธ.บ.การจัดการ 16 187 203 3 5 8 6 6 19 198 217
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 87 116 203 5 2 7 3 19 22 95 137 232
บัญชี 21 410 431 21 410 431
บช.บ.การบัญชี 21 410 431 21 410 431
ศิลปศาสตร์ 40 183 223 40 183 223
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการโรงแรม 11 76 87 11 76 87
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 29 107 136 29 107 136
รวมทั้งหมด 197 1,035 1,232 8 7 15 3 25 28 208 1,067 1,275