ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามประเภทการศึกษา (แบ่งตามเพศ) เทอม 1/2560 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน สิงหาคม ) เขตพื้นที่ น่าน
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ น่าน
ปกติ รวมทั้งหมด
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 164 564 728 164 564 728
บริหารธุรกิจ 120 272 392 120 272 392
บธ.บ.การจัดการ 38 164 202 38 164 202
บธ.บ.การตลาด 16 53 69 16 53 69
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 66 55 121 66 55 121
บัญชี 28 248 276 28 248 276
บช.บ.การบัญชี 28 248 276 28 248 276
ศิลปศาสตร์ 16 44 60 16 44 60
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 16 44 60 16 44 60
รวมทั้งหมด 164 564 728 164 564 728