ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามประเภทการศึกษา (แบ่งตามเพศ) เทอม 1/2560 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน กันยายน ) เขตพื้นที่ เชียงราย
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงราย
ปกติ สมทบ พิเศษ รวมทั้งหมด
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย รวม ชาย หญิง รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 928 121 1,049 107 3 110 31 31 1,066 124 1,190
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม 76 9 85 76 9 85
ค.อ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 45 8 53 45 8 53
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 31 1 32 31 1 32
วิศวกรรมไฟฟ้า 375 32 407 64 64 31 31 470 32 502
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 249 13 262 64 64 31 31 344 13 357
วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 60 15 75 60 15 75
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 66 4 70 66 4 70
วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 255 40 295 33 3 36 288 43 331
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา 255 40 295 33 3 36 288 43 331
วิศวกรรมอุตสาหการ 222 40 262 10 10 232 40 272
วศ.บ.วิศวกรรมโลจิสติกส์ 36 23 59 36 23 59
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 186 17 203 10 10 196 17 213
รวมทั้งหมด 928 121 1,049 107 3 110 31 31 1,066 124 1,190