ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามประเภทการศึกษา (แบ่งตามเพศ) เทอม 1/2560 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน กันยายน ) เขตพื้นที่ ตาก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ตาก
ปกติ สมทบ พิเศษ รวมทั้งหมด
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 2,072 411 2,483 28 1 29 46 3 49 2,146 415 2,561
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม 295 43 338 8 1 9 15 2 17 318 46 364
ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 38 17 55 8 1 9 15 2 17 61 20 81
ค.อ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 125 7 132 125 7 132
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 132 19 151 132 19 151
วิศวกรรมเครื่องกล 418 10 428 418 10 428
ปวส.ช่างจักรกลหนัก 90 90 90 90
ปวส.ช่างยนต์ 80 2 82 80 2 82
วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 248 8 256 248 8 256
วิศวกรรมไฟฟ้า 672 163 835 31 1 32 703 164 867
ปวส.เทคนิคคอมพิวเตอร์ 51 24 75 51 24 75
ปวส.ไฟฟ้า 77 24 101 77 24 101
ปวส.อิเล็กทรอนิกส์ 50 11 61 50 11 61
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 100 23 123 100 23 123
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 237 46 283 31 1 32 268 47 315
วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 157 35 192 157 35 192
วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 361 115 476 5 5 366 115 481
ปวส.ช่างก่อสร้าง 101 31 132 3 3 104 31 135
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา 260 84 344 2 2 262 84 346
วิศวกรรมอุตสาหการ 326 80 406 15 15 341 80 421
ปวส.ช่างโลหะ 61 4 65 61 4 65
ปวส.ช่างกลโรงงาน 72 4 76 72 4 76
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 193 72 265 15 15 208 72 280
รวมทั้งหมด 2,072 411 2,483 28 1 29 46 3 49 2,146 415 2,561