ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามประเภทการศึกษา (แบ่งตามเพศ) เทอม 1/2560 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน กันยายน ) เขตพื้นที่ พิษณุโลก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ พิษณุโลก
ปกติ รวมทั้งหมด
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 258 27 285 258 27 285
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม 178 25 203 178 25 203
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 61 14 75 61 14 75
ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 48 10 58 48 10 58
ค.อ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 69 1 70 69 1 70
วิศวกรรมเครื่องกล 80 2 82 80 2 82
ปวส.ช่างยนต์ 80 2 82 80 2 82
รวมทั้งหมด 258 27 285 258 27 285