ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามประเภทการศึกษา (แบ่งตามเพศ) เทอม 1/2560 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน กันยายน ) เขตพื้นที่ พิษณุโลก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ พิษณุโลก
ปกติ รวมทั้งหมด
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 258 27 285 258 27 285
วิศวกรรมเครื่องกล 149 3 152 149 3 152
ปวส.ช่างยนต์ 80 2 82 80 2 82
ค.อ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 69 1 70 69 1 70
วิศวกรรมไฟฟ้า 61 14 75 61 14 75
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 61 14 75 61 14 75
วิศวกรรมอุตสาหการ 48 10 58 48 10 58
ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 48 10 58 48 10 58
รวมทั้งหมด 258 27 285 258 27 285