ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามประเภทการศึกษา (แบ่งตามเพศ) เทอม 1/2560 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ( ข้อมูลเดือน กันยายน ) เขตพื้นที่ ลำปาง
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ลำปาง
ปกติ สมทบ พิเศษ รวมทั้งหมด
ชาย หญิง รวม ชาย รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 282 277 559 1 1 4 2 6 287 279 566
พืชศาสตร์ 98 56 154 2 2 98 58 156
ปวส.พืชศาสตร์ 5 2 7 5 2 7
ทล.บ.เทคโนโลยีภูมิทัศน์ 24 6 30 24 6 30
วท.บ.พืชศาสตร์ 67 47 114 67 47 114
วท.ม.พืชศาสตร์ 2 1 3 2 2 2 3 5
เรียนรวม(วิทยาศาตร์และเทคโนโลยีการเกษตร) 57 50 107 57 50 107
ปวส.(พืชศาสตร์/สัตว์ศาสตร์/ประมง) 9 14 23 9 14 23
วท.บ.(พืชศาสตร์/สัตว์ศาสตร์/ประมง) 48 36 84 48 36 84
สัตวศาสตร์และประมง 110 85 195 110 85 195
ปวส.สัตวศาสตร์ 6 4 10 6 4 10
ปวส.ประมง 4 1 5 4 1 5
วท.บ.สัตวศาสตร์ 62 70 132 62 70 132
วท.บ.ประมง 38 10 48 38 10 48
อุตสาหกรรมเกษตร 17 86 103 1 1 4 4 22 86 108
ปวส.เทคโนโลยีการอาหาร 4 4 4 4
วท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 11 61 72 11 61 72
วท.บ.พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร 2 19 21 2 19 21
วท.ม.เทคโนโลยีการเกษตร 4 2 6 1 1 4 4 9 2 11
รวมทั้งหมด 282 277 559 1 1 4 2 6 287 279 566