ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามประเภทการศึกษา (แบ่งตามเพศ) เทอม 1/2560 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน กันยายน ) เขตพื้นที่ ลำปาง
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ลำปาง
ปกติ สมทบ รวมทั้งหมด
ชาย หญิง รวม ชาย รวม ชาย หญิง รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 253 21 274 27 27 280 21 301
วิศวกรรมเครื่องกล 68 10 78 12 12 80 10 90
ปวส.ช่างกลเกษตร 4 4 4 4
ปวส.ช่างยนต์ 25 25 25 25
วศ.บ.วิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ 2 10 12 2 10 12
อส.บ.เทคโนโลยีเครื่องกล 37 37 12 12 49 49
วิศวกรรมไฟฟ้า 118 3 121 8 8 126 3 129
ปวส.ไฟฟ้า 31 1 32 31 1 32
อส.บ.เทคโนโลยีไฟฟ้า 37 37 8 8 45 45
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 50 2 52 50 2 52
วิศวกรรมอุตสาหการ 67 8 75 7 7 74 8 82
ปวส.เทคนิคอุตสาหกรรม 22 5 27 22 5 27
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 10 3 13 10 3 13
อส.บ.เทคโนโลยีอุตสาหการ 35 35 7 7 42 42
รวมทั้งหมด 253 21 274 27 27 280 21 301