ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามประเภทการศึกษา (แบ่งตามเพศ) เทอม 2/2560 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน มกราคม ) เขตพื้นที่ เชียงราย
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงราย
ปกติ สมทบ พิเศษ รวมทั้งหมด
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย รวม ชาย หญิง รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 789 102 891 72 3 75 22 22 883 105 988
วิศวกรรมไฟฟ้า 420 38 458 36 36 22 22 478 38 516
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 64 4 68 64 4 68
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 29 29 29 29
ค.อ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 42 8 50 42 8 50
วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 57 13 70 57 13 70
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 228 13 241 36 36 22 22 286 13 299
วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 200 33 233 29 3 32 229 36 265
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา 200 33 233 29 3 32 229 36 265
วิศวกรรมอุตสาหการ 169 31 200 7 7 176 31 207
วศ.บ.วิศวกรรมโลจิสติกส์ 26 17 43 26 17 43
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 143 14 157 7 7 150 14 164
รวมทั้งหมด 789 102 891 72 3 75 22 22 883 105 988