ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามประเภทการศึกษา (แบ่งตามเพศ) เทอม 2/2560 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน มกราคม ) เขตพื้นที่ ตาก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ตาก
ปกติ สมทบ พิเศษ รวมทั้งหมด
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 1,887 367 2,254 22 1 23 40 3 43 1,949 371 2,320
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม 280 42 322 8 1 9 15 2 17 303 45 348
ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 39 17 56 8 1 9 15 2 17 62 20 82
ค.อ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 109 6 115 109 6 115
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 132 19 151 132 19 151
วิศวกรรมเครื่องกล 388 9 397 388 9 397
ปวส.ช่างจักรกลหนัก 83 83 83 83
ปวส.ช่างยนต์ 76 2 78 76 2 78
วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 229 7 236 229 7 236
วิศวกรรมไฟฟ้า 596 144 740 25 1 26 621 145 766
ปวส.เทคนิคคอมพิวเตอร์ 37 18 55 37 18 55
ปวส.ไฟฟ้า 74 23 97 74 23 97
ปวส.อิเล็กทรอนิกส์ 44 11 55 44 11 55
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 87 21 108 87 21 108
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 219 39 258 25 1 26 244 40 284
วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 135 32 167 135 32 167
วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 328 104 432 2 2 330 104 434
ปวส.ช่างก่อสร้าง 97 29 126 2 2 99 29 128
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา 231 75 306 231 75 306
วิศวกรรมอุตสาหการ 295 68 363 12 12 307 68 375
ปวส.ช่างโลหะ 55 4 59 55 4 59
ปวส.ช่างกลโรงงาน 69 4 73 69 4 73
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 171 60 231 12 12 183 60 243
รวมทั้งหมด 1,887 367 2,254 22 1 23 40 3 43 1,949 371 2,320