ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามประเภทการศึกษา (แบ่งตามเพศ) เทอม 2/2560 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ( ข้อมูลเดือน มกราคม ) เขตพื้นที่ น่าน
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ น่าน
ปกติ รวมทั้งหมด
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 237 137 374 237 137 374
พืชศาสตร์ 94 52 146 94 52 146
ปวส.พืชศาสตร์ 5 2 7 5 2 7
ปวส.เทคโนโลยีภูมิทัศน์ 1 1 1 1
วท.บ.พืชศาสตร์ 88 50 138 88 50 138
เรียนรวม(วิทยาศาตร์และเทคโนโลยีการเกษตร) 21 17 38 21 17 38
ปวส.(พืชศาสตร์/สัตว์ศาสตร์/ประมง) 1 2 3 1 2 3
วท.บ.(พืชศาสตร์/สัตว์ศาสตร์/ประมง) 20 15 35 20 15 35
วิทยาศาสตร์ 60 20 80 60 20 80
วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร์ 53 16 69 53 16 69
วท.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศ 7 4 11 7 4 11
สัตวศาสตร์และประมง 53 21 74 53 21 74
ปวส.สัตวศาสตร์ 6 1 7 6 1 7
วท.บ.ประมง 8 3 11 8 3 11
วท.บ.สัตวศาสตร์ 39 17 56 39 17 56
อุตสาหกรรมเกษตร 9 27 36 9 27 36
ปวส.เทคโนโลยีการอาหาร 2 2 2 2
วท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 8 23 31 8 23 31
วท.ม.เทคโนโลยีการเกษตร 1 2 3 1 2 3
รวมทั้งหมด 237 137 374 237 137 374