ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามประเภทการศึกษา (แบ่งตามเพศ) เทอม 2/2560 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน มกราคม ) เขตพื้นที่ พิษณุโลก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ พิษณุโลก
ปกติ รวมทั้งหมด
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 226 24 250 226 24 250
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม 166 22 188 166 22 188
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 55 13 68 55 13 68
ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 47 8 55 47 8 55
ค.อ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 64 1 65 64 1 65
วิศวกรรมเครื่องกล 60 2 62 60 2 62
ปวส.ช่างยนต์ 60 2 62 60 2 62
รวมทั้งหมด 226 24 250 226 24 250