ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามประเภทการศึกษา (แบ่งตามเพศ) เทอม 2/2560 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน มกราคม ) เขตพื้นที่ พิษณุโลก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ พิษณุโลก
ปกติ รวมทั้งหมด
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 226 24 250 226 24 250
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม 166 22 188 166 22 188
ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 47 8 55 47 8 55
ค.อ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 64 1 65 64 1 65
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 55 13 68 55 13 68
วิศวกรรมเครื่องกล 60 2 62 60 2 62
ปวส.ช่างยนต์ 60 2 62 60 2 62
รวมทั้งหมด 226 24 250 226 24 250