ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามประเภทการศึกษา (แบ่งตามเพศ) เทอม 2/2560 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน มกราคม ) เขตพื้นที่ เชียงใหม่
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงใหม่
ปกติ สมทบ พิเศษ รวมทั้งหมด
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 854 1,884 2,738 299 701 1,000 149 329 478 1,302 2,914 4,216
บริหารธุรกิจ 694 1,096 1,790 242 401 643 126 235 361 1,062 1,732 2,794
ปวส.การตลาด 1 1 1 1
บธ.บ.การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ(นานาชาติ) 77 168 245 77 168 245
บธ.บ.การจัดการ 88 244 332 46 119 165 3 27 30 137 390 527
บธ.บ.การตลาด 113 184 297 82 134 216 32 69 101 227 387 614
บธ.บ.ภาษาอังกฤษธุรกิจ 35 134 169 30 102 132 65 236 301
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 271 102 373 84 46 130 37 18 55 392 166 558
บธ.บ.บริหารธุรกิจ 110 263 373 50 97 147 160 360 520
บธ.ม.บริหารธุรกิจ 4 24 28 4 24 28
บัญชี 80 477 557 26 203 229 4 58 62 110 738 848
บช.บ.การบัญชี 80 477 557 26 203 229 4 58 62 110 738 848
ศิลปศาสตร์ 80 311 391 31 97 128 19 36 55 130 444 574
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการโรงแรม 35 183 218 13 59 72 48 242 290
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 28 77 105 18 38 56 19 36 55 65 151 216
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการบริการ 17 51 68 17 51 68
รวมทั้งหมด 854 1,884 2,738 299 701 1,000 149 329 478 1,302 2,914 4,216