ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามประเภทการศึกษา (แบ่งตามเพศ) เทอม 2/2560 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน มกราคม ) เขตพื้นที่ เชียงใหม่
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงใหม่
ปกติ สมทบ พิเศษ รวมทั้งหมด
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 2,563 500 3,063 546 57 603 119 40 159 3,228 597 3,825
วิศวกรรมเครื่องกล 549 79 628 154 2 156 1 1 704 81 785
ปวส.ช่างยนต์ 76 76 76 76
วศ.บ.วิศวกรรมเหมืองแร่ 81 35 116 81 35 116
วศ.บ.วิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ 74 38 112 74 38 112
วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 294 5 299 118 1 119 412 6 418
อส.บ.เทคโนโลยีเครื่องกล 19 19 31 31 50 50
วศ.ม.วิศวกรรมเครื่องกล 5 1 6 5 1 6 1 1 11 2 13
วิศวกรรมไฟฟ้า 968 140 1,108 250 19 269 67 30 97 1,285 189 1,474
ปวส.ไฟฟ้า 67 2 69 67 2 69
ปวส.อิเล็กทรอนิกส์ 62 12 74 35 29 64 97 41 138
อส.บ.เทคโนโลยีโทรคมนาคม 25 3 28 25 3 28
วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 257 23 280 94 14 108 351 37 388
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 274 36 310 83 2 85 24 1 25 381 39 420
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 102 7 109 36 36 138 7 145
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบควบคุมอัตโนมัติ 28 6 34 28 6 34
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 46 13 59 46 13 59
ค.อ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 129 40 169 129 40 169
วศ.ม.วิศวกรรมไฟฟ้า 3 1 4 12 12 8 8 23 1 24
วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 378 152 530 76 13 89 454 165 619
ค.อ.บ.วิศวกรรมโยธา 90 59 149 90 59 149
วศ.บ.วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 60 61 121 60 61 121
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา 228 32 260 76 13 89 304 45 349
วิศวกรรมอุตสาหการ 668 129 797 66 23 89 51 10 61 785 162 947
ปวส.ช่างกลโรงงาน 38 38 38 38
ปวส.ช่างโลหะ 22 22 22 22
ปวส.เทคนิคอุตสาหกรรม 51 10 61 51 10 61
วศ.บ.วิศวกรรมแม่พิมพ์ 200 30 230 33 9 42 233 39 272
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 308 79 387 32 14 46 340 93 433
ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 100 20 120 100 20 120
อส.บ.เทคโนโลยีอุตสาหการ 1 1 1 1
รวมทั้งหมด 2,563 500 3,063 546 57 603 119 40 159 3,228 597 3,825