ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามประเภทการศึกษา (แบ่งตามเพศ) เทอม 2/2560 คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน มกราคม ) เขตพื้นที่ เชียงใหม่
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงใหม่
ปกติ สมทบ รวมทั้งหมด
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
ศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ 838 729 1,567 35 31 66 873 760 1,633
การออกแบบ 213 252 465 35 31 66 248 283 531
ศป.บ.ออกแบบสื่อสาร 70 67 137 35 31 66 105 98 203
ศป.บ.สิ่งทอและเครื่องประดับ 43 102 145 43 102 145
ศป.บ.ออกแบบอุตสาหกรรม 96 79 175 96 79 175
ศป.ม.ศิลปะและการออกแบบสร้างสรรค์ 4 4 8 4 4 8
เทคโนโลยีศิลป์ 130 133 263 130 133 263
ทล.บ.เทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ 84 100 184 84 100 184
ทล.บ.เซรามิก 46 33 79 46 33 79
ศิลปกรรม 231 108 339 231 108 339
ศล.บ.ทัศนศิลป์ 231 108 339 231 108 339
สถาปัตยกรรม 264 236 500 264 236 500
สถ.บ.เทคโนโลยีสถาปัตยกรรม 7 2 9 7 2 9
สถ.บ.สถาปัตยกรรมภายใน 75 105 180 75 105 180
สถ.บ.สถาปัตยกรรม 182 129 311 182 129 311
รวมทั้งหมด 838 729 1,567 35 31 66 873 760 1,633