ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามประเภทการศึกษา (แบ่งตามเพศ) เทอม 2/2560 คณะวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ ( ข้อมูลเดือน มกราคม ) เขตพื้นที่ เชียงใหม่
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงใหม่
ปกติ รวมทั้งหมด
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ 228 180 408 228 180 408
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาเทคโนโลยี 210 144 354 210 144 354
ปวช.เตรียมวิศวกรรมศาสตร์ 164 30 194 164 30 194
ปวช.เตรียมบริหารธุรกิจ 13 68 81 13 68 81
ปวช.เตรียมสถาปัตยกรรมศาสตร์ 33 46 79 33 46 79
สหวิทยาการ 18 36 54 18 36 54
วศ.บ.วิศวกรรมอาหาร 1 1 1 1
วท.บ.วิศวกรรมกระบวนการอาหาร 12 29 41 12 29 41
วศ.บ.การผลิตและนวัตกรรมอาหาร 6 6 12 6 6 12
รวมทั้งหมด 228 180 408 228 180 408