ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามประเภทการศึกษา (แบ่งตามเพศ) เทอม 2/2560 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน มกราคม ) เขตพื้นที่ ลำปาง
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ลำปาง
ปกติ สมทบ พิเศษ รวมทั้งหมด
ชาย หญิง รวม หญิง รวม หญิง รวม ชาย หญิง รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 214 990 1,204 2 2 36 36 214 1,028 1,242
บริหารธุรกิจ 173 584 757 14 14 173 598 771
ปวส.การจัดการ 14 49 63 14 49 63
ปวส.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 12 23 35 12 23 35
ปวส.การตลาด 7 36 43 7 36 43
บธ.บ.การจัดการ 32 199 231 8 8 32 207 239
บธ.บ.การตลาด 23 79 102 23 79 102
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 69 78 147 69 78 147
บธ.บ.บริหารธุรกิจ 16 120 136 6 6 16 126 142
บัญชี 25 298 323 2 2 22 22 25 322 347
ปวส.การบัญชี 3 16 19 3 16 19
บช.บ.การบัญชี 22 282 304 2 2 22 22 22 306 328
ศิลปศาสตร์ 16 108 124 16 108 124
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการโรงแรม 10 67 77 10 67 77
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 6 41 47 6 41 47
รวมทั้งหมด 214 990 1,204 2 2 36 36 214 1,028 1,242