ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามประเภทการศึกษา (แบ่งตามเพศ) เทอม 2/2560 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน ตุลาคม ) เขตพื้นที่ เชียงราย
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงราย
ปกติ สมทบ พิเศษ รวมทั้งหมด
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย รวม ชาย หญิง รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 849 116 965 95 3 98 24 24 968 119 1,087
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม 73 8 81 73 8 81
ค.อ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 43 8 51 43 8 51
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 30 30 30 30
วิศวกรรมไฟฟ้า 360 32 392 55 55 24 24 439 32 471
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 66 4 70 66 4 70
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 235 13 248 55 55 24 24 314 13 327
วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 59 15 74 59 15 74
วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 235 39 274 33 3 36 268 42 310
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา 235 39 274 33 3 36 268 42 310
วิศวกรรมอุตสาหการ 181 37 218 7 7 188 37 225
วศ.บ.วิศวกรรมโลจิสติกส์ 35 23 58 35 23 58
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 146 14 160 7 7 153 14 167
รวมทั้งหมด 849 116 965 95 3 98 24 24 968 119 1,087