ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามประเภทการศึกษา (แบ่งตามเพศ) เทอม 2/2560 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน ตุลาคม ) เขตพื้นที่ ตาก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ตาก
ปกติ สมทบ พิเศษ รวมทั้งหมด
ชาย หญิง รวม หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 176 925 1,101 2 2 2 26 28 178 953 1,131
บริหารธุรกิจ 123 394 517 2 2 2 26 28 125 422 547
ปวส.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 1 1 1 1
บธ.บ.การจัดการ 9 112 121 1 1 6 6 9 119 128
บธ.บ.การตลาด 21 73 94 21 73 94
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 83 94 177 1 1 2 20 22 85 115 200
บธ.บ.บริหารธุรกิจ 9 115 124 9 115 124
บัญชี 17 353 370 17 353 370
บช.บ.การบัญชี 17 353 370 17 353 370
ศิลปศาสตร์ 36 178 214 36 178 214
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการโรงแรม 10 75 85 10 75 85
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 26 103 129 26 103 129
รวมทั้งหมด 176 925 1,101 2 2 2 26 28 178 953 1,131