ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามประเภทการศึกษา (แบ่งตามเพศ) เทอม 2/2560 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน ตุลาคม ) เขตพื้นที่ ตาก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ตาก
ปกติ สมทบ พิเศษ รวมทั้งหมด
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 1,945 384 2,329 25 1 26 40 3 43 2,010 388 2,398
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม 292 43 335 8 1 9 15 2 17 315 46 361
ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 39 17 56 8 1 9 15 2 17 62 20 82
ค.อ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 121 7 128 121 7 128
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 132 19 151 132 19 151
วิศวกรรมเครื่องกล 399 9 408 399 9 408
ปวส.ช่างจักรกลหนัก 83 83 83 83
ปวส.ช่างยนต์ 76 2 78 76 2 78
วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 240 7 247 240 7 247
วิศวกรรมไฟฟ้า 612 146 758 25 1 26 637 147 784
ปวส.เทคนิคคอมพิวเตอร์ 37 18 55 37 18 55
ปวส.ไฟฟ้า 74 23 97 74 23 97
ปวส.อิเล็กทรอนิกส์ 44 11 55 44 11 55
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 91 21 112 91 21 112
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 221 39 260 25 1 26 246 40 286
วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 145 34 179 145 34 179
วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 331 108 439 2 2 333 108 441
ปวส.ช่างก่อสร้าง 97 29 126 2 2 99 29 128
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา 234 79 313 234 79 313
วิศวกรรมอุตสาหการ 311 78 389 15 15 326 78 404
ปวส.ช่างโลหะ 55 4 59 55 4 59
ปวส.ช่างกลโรงงาน 69 4 73 69 4 73
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 187 70 257 15 15 202 70 272
รวมทั้งหมด 1,945 384 2,329 25 1 26 40 3 43 2,010 388 2,398