ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามประเภทการศึกษา (แบ่งตามเพศ) เทอม 2/2560 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน ตุลาคม ) เขตพื้นที่ น่าน
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ น่าน
ปกติ รวมทั้งหมด
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 144 495 639 144 495 639
บริหารธุรกิจ 100 222 322 100 222 322
บธ.บ.บริหารธุรกิจ 14 53 67 14 53 67
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 2 2 2 2
บธ.บ.การจัดการ 29 117 146 29 117 146
บธ.บ.การตลาด 11 27 38 11 27 38
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 44 25 69 44 25 69
บัญชี 28 229 257 28 229 257
บช.บ.การบัญชี 28 229 257 28 229 257
ศิลปศาสตร์ 16 44 60 16 44 60
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 16 44 60 16 44 60
รวมทั้งหมด 144 495 639 144 495 639