ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามประเภทการศึกษา (แบ่งตามเพศ) เทอม 2/2560 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ( ข้อมูลเดือน ตุลาคม ) เขตพื้นที่ น่าน
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ น่าน
ปกติ รวมทั้งหมด
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 247 141 388 247 141 388
พืชศาสตร์ 95 52 147 95 52 147
ปวส.เทคโนโลยีภูมิทัศน์ 1 1 1 1
ปวส.พืชศาสตร์ 5 2 7 5 2 7
วท.บ.พืชศาสตร์ 89 50 139 89 50 139
เรียนรวม(วิทยาศาตร์และเทคโนโลยีการเกษตร) 21 17 38 21 17 38
ปวส.(พืชศาสตร์/สัตว์ศาสตร์/ประมง) 1 2 3 1 2 3
วท.บ.(พืชศาสตร์/สัตว์ศาสตร์/ประมง) 20 15 35 20 15 35
วิทยาศาสตร์ 64 24 88 64 24 88
วท.บ.เทคโนโลยีชีวภาพ 3 3 3 3
วท.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศ 7 4 11 7 4 11
วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร์ 57 17 74 57 17 74
สัตวศาสตร์และประมง 57 21 78 57 21 78
ปวส.สัตวศาสตร์ 6 1 7 6 1 7
วท.บ.สัตวศาสตร์ 40 17 57 40 17 57
วท.บ.ประมง 11 3 14 11 3 14
อุตสาหกรรมเกษตร 10 27 37 10 27 37
ปวส.เทคโนโลยีการอาหาร 2 2 2 2
วท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 9 23 32 9 23 32
วท.ม.เทคโนโลยีการเกษตร 1 2 3 1 2 3
รวมทั้งหมด 247 141 388 247 141 388