ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามประเภทการศึกษา (แบ่งตามเพศ) เทอม 2/2560 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน ตุลาคม ) เขตพื้นที่ พิษณุโลก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ พิษณุโลก
ปกติ รวมทั้งหมด
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 234 24 258 234 24 258
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม 174 22 196 174 22 196
ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 48 8 56 48 8 56
ค.อ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 67 1 68 67 1 68
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 59 13 72 59 13 72
วิศวกรรมเครื่องกล 60 2 62 60 2 62
ปวส.ช่างยนต์ 60 2 62 60 2 62
รวมทั้งหมด 234 24 258 234 24 258