ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามประเภทการศึกษา (แบ่งตามเพศ) เทอม 2/2560 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน ตุลาคม ) เขตพื้นที่ เชียงใหม่
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงใหม่
ปกติ สมทบ พิเศษ รวมทั้งหมด
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 881 1,971 2,852 310 738 1,048 149 333 482 1,340 3,042 4,382
บริหารธุรกิจ 712 1,140 1,852 251 425 676 126 238 364 1,089 1,803 2,892
ปวส.การตลาด 1 1 1 1
บธ.บ.การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ(นานาชาติ) 80 168 248 80 168 248
บธ.บ.การจัดการ 91 253 344 47 128 175 3 27 30 141 408 549
บธ.บ.การตลาด 113 185 298 82 138 220 32 69 101 227 392 619
บธ.บ.ภาษาอังกฤษธุรกิจ 42 159 201 31 108 139 73 267 340
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 276 111 387 91 51 142 37 18 55 404 180 584
บธ.บ.บริหารธุรกิจ 110 263 373 50 100 150 160 363 523
บธ.ม.บริหารธุรกิจ 4 24 28 4 24 28
บัญชี 89 520 609 28 216 244 4 59 63 121 795 916
บช.บ.การบัญชี 89 520 609 28 216 244 4 59 63 121 795 916
ศิลปศาสตร์ 80 311 391 31 97 128 19 36 55 130 444 574
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการโรงแรม 35 183 218 13 59 72 48 242 290
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 28 77 105 18 38 56 19 36 55 65 151 216
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการบริการ 17 51 68 17 51 68
รวมทั้งหมด 881 1,971 2,852 310 738 1,048 149 333 482 1,340 3,042 4,382