ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามประเภทการศึกษา (แบ่งตามเพศ) เทอม 2/2560 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน ตุลาคม ) เขตพื้นที่ เชียงใหม่
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงใหม่
ปกติ สมทบ พิเศษ รวมทั้งหมด
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 2,633 512 3,145 593 64 657 119 39 158 3,345 615 3,960
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม 366 132 498 366 132 498
ค.อ.บ.วิศวกรรมโยธา 90 59 149 90 59 149
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 46 13 59 46 13 59
ค.อ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 129 40 169 129 40 169
ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 101 20 121 101 20 121
วิศวกรรมเครื่องกล 572 85 657 165 2 167 1 1 738 87 825
ปวส.ช่างยนต์ 76 76 76 76
วศ.บ.วิศวกรรมเหมืองแร่ 83 41 124 83 41 124
วศ.บ.วิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ 74 38 112 74 38 112
อส.บ.เทคโนโลยีเครื่องกล 32 32 31 31 63 63
วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 300 5 305 126 1 127 426 6 432
วศ.ม.วิศวกรรมเครื่องกล 7 1 8 8 1 9 1 1 16 2 18
วิศวกรรมไฟฟ้า 816 90 906 279 22 301 67 29 96 1,162 141 1,303
ปวส.ไฟฟ้า 67 2 69 67 2 69
ปวส.อิเล็กทรอนิกส์ 62 12 74 35 28 63 97 40 137
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 278 36 314 86 2 88 24 1 25 388 39 427
อส.บ.เทคโนโลยีโทรคมนาคม 25 3 28 25 3 28
วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 271 25 296 112 14 126 383 39 422
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 107 8 115 42 3 45 149 11 160
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบควบคุมอัตโนมัติ 28 6 34 28 6 34
วศ.ม.วิศวกรรมไฟฟ้า 3 1 4 14 14 8 8 25 1 26
วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 296 94 390 78 13 91 374 107 481
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา 236 32 268 78 13 91 314 45 359
วศ.บ.วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 60 62 122 60 62 122
วิศวกรรมอุตสาหการ 583 111 694 71 27 98 51 10 61 705 148 853
ปวส.ช่างกลโรงงาน 38 38 38 38
ปวส.ช่างโลหะ 22 22 22 22
ปวส.เทคนิคอุตสาหกรรม 51 10 61 51 10 61
วศ.บ.วิศวกรรมแม่พิมพ์ 205 31 236 38 13 51 243 44 287
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 318 80 398 32 14 46 350 94 444
อส.บ.เทคโนโลยีอุตสาหการ 1 1 1 1
รวมทั้งหมด 2,633 512 3,145 593 64 657 119 39 158 3,345 615 3,960