ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามประเภทการศึกษา (แบ่งตามเพศ) เทอม 2/2560 คณะวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ ( ข้อมูลเดือน ตุลาคม ) เขตพื้นที่ เชียงใหม่
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงใหม่
ปกติ รวมทั้งหมด
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ 228 185 413 228 185 413
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาเทคโนโลยี 210 144 354 210 144 354
ปวช.เตรียมบริหารธุรกิจ 13 68 81 13 68 81
ปวช.เตรียมวิศวกรรมศาสตร์ 164 30 194 164 30 194
ปวช.เตรียมสถาปัตยกรรมศาสตร์ 33 46 79 33 46 79
สหวิทยาการ 18 41 59 18 41 59
วท.บ.วิศวกรรมกระบวนการอาหาร 12 34 46 12 34 46
วศ.บ.วิศวกรรมอาหาร 1 1 1 1
วศ.บ.การผลิตและนวัตกรรมอาหาร 6 6 12 6 6 12
รวมทั้งหมด 228 185 413 228 185 413