ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามประเภทการศึกษา (แบ่งตามเพศ) เทอม 2/2560 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน ตุลาคม ) เขตพื้นที่ ลำปาง
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ลำปาง
ปกติ สมทบ พิเศษ รวมทั้งหมด
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม หญิง รวม ชาย หญิง รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 221 1,036 1,257 1 10 11 36 36 222 1,082 1,304
บริหารธุรกิจ 175 589 764 1 5 6 14 14 176 608 784
ปวส.การจัดการ 14 49 63 14 49 63
ปวส.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 12 23 35 12 23 35
ปวส.การตลาด 7 36 43 7 36 43
บธ.บ.การจัดการ 32 203 235 1 5 6 8 8 33 216 249
บธ.บ.การตลาด 23 79 102 23 79 102
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 71 79 150 71 79 150
บธ.บ.บริหารธุรกิจ 16 120 136 6 6 16 126 142
บัญชี 30 338 368 5 5 22 22 30 365 395
ปวส.การบัญชี 3 16 19 3 16 19
บช.บ.การบัญชี 27 322 349 5 5 22 22 27 349 376
ศิลปศาสตร์ 16 109 125 16 109 125
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการโรงแรม 10 68 78 10 68 78
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 6 41 47 6 41 47
รวมทั้งหมด 221 1,036 1,257 1 10 11 36 36 222 1,082 1,304