ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามประเภทการศึกษา (แบ่งตามเพศ) เทอม 2/2560 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน ตุลาคม ) เขตพื้นที่ ลำปาง
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ลำปาง
ปกติ สมทบ รวมทั้งหมด
ชาย หญิง รวม ชาย รวม ชาย หญิง รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 249 20 269 21 21 270 20 290
วิศวกรรมเครื่องกล 67 10 77 11 11 78 10 88
ปวส.ช่างกลเกษตร 5 5 5 5
ปวส.ช่างยนต์ 25 25 25 25
วศ.บ.วิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ 2 10 12 2 10 12
อส.บ.เทคโนโลยีเครื่องกล 35 35 11 11 46 46
วิศวกรรมไฟฟ้า 115 3 118 8 8 123 3 126
ปวส.ไฟฟ้า 29 1 30 29 1 30
อส.บ.เทคโนโลยีไฟฟ้า 37 37 8 8 45 45
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 49 2 51 49 2 51
วิศวกรรมอุตสาหการ 67 7 74 2 2 69 7 76
ปวส.เทคนิคอุตสาหกรรม 22 4 26 22 4 26
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 10 3 13 10 3 13
อส.บ.เทคโนโลยีอุตสาหการ 35 35 2 2 37 37
รวมทั้งหมด 249 20 269 21 21 270 20 290