ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามประเภทการศึกษา (แบ่งตามเพศ) เทอม 2/2560 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน พฤศจิกายน ) เขตพื้นที่ เชียงราย
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงราย
ปกติ สมทบ พิเศษ รวมทั้งหมด
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย รวม ชาย หญิง รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 849 116 965 95 3 98 24 24 968 119 1,087
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม 73 8 81 73 8 81
ค.อ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 43 8 51 43 8 51
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 30 30 30 30
วิศวกรรมไฟฟ้า 360 32 392 55 55 24 24 439 32 471
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 235 13 248 55 55 24 24 314 13 327
วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 59 15 74 59 15 74
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 66 4 70 66 4 70
วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 235 39 274 33 3 36 268 42 310
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา 235 39 274 33 3 36 268 42 310
วิศวกรรมอุตสาหการ 181 37 218 7 7 188 37 225
วศ.บ.วิศวกรรมโลจิสติกส์ 35 23 58 35 23 58
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 146 14 160 7 7 153 14 167
รวมทั้งหมด 849 116 965 95 3 98 24 24 968 119 1,087