ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามประเภทการศึกษา (แบ่งตามเพศ) เทอม 2/2560 คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน พฤศจิกายน ) เขตพื้นที่ เชียงใหม่
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงใหม่
ปกติ สมทบ รวมทั้งหมด
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
ศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ 849 733 1,582 35 31 66 884 764 1,648
การออกแบบ 213 252 465 35 31 66 248 283 531
ศป.บ.ออกแบบสื่อสาร 70 67 137 35 31 66 105 98 203
ศป.บ.สิ่งทอและเครื่องประดับ 43 102 145 43 102 145
ศป.บ.ออกแบบอุตสาหกรรม 96 79 175 96 79 175
ศป.ม.ศิลปะและการออกแบบสร้างสรรค์ 4 4 8 4 4 8
เทคโนโลยีศิลป์ 131 132 263 131 132 263
ทล.บ.เทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ 85 99 184 85 99 184
ทล.บ.เซรามิก 46 33 79 46 33 79
ศิลปกรรม 231 108 339 231 108 339
ศล.บ.ทัศนศิลป์ 231 108 339 231 108 339
สถาปัตยกรรม 274 241 515 274 241 515
สถ.บ.เทคโนโลยีสถาปัตยกรรม 8 2 10 8 2 10
สถ.บ.สถาปัตยกรรมภายใน 80 108 188 80 108 188
สถ.บ.สถาปัตยกรรม 186 131 317 186 131 317
รวมทั้งหมด 849 733 1,582 35 31 66 884 764 1,648