ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามประเภทการศึกษา (แบ่งตามเพศ) เทอม 2/2560 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน ธันวาคม ) เขตพื้นที่ เชียงราย
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงราย
ปกติ สมทบ พิเศษ รวมทั้งหมด
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย รวม ชาย หญิง รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 788 102 890 72 3 75 22 22 882 105 987
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม 71 8 79 71 8 79
ค.อ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 42 8 50 42 8 50
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 29 29 29 29
วิศวกรรมไฟฟ้า 349 30 379 36 36 22 22 407 30 437
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 228 13 241 36 36 22 22 286 13 299
วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 57 13 70 57 13 70
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 64 4 68 64 4 68
วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 199 33 232 29 3 32 228 36 264
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา 199 33 232 29 3 32 228 36 264
วิศวกรรมอุตสาหการ 169 31 200 7 7 176 31 207
วศ.บ.วิศวกรรมโลจิสติกส์ 26 17 43 26 17 43
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 143 14 157 7 7 150 14 164
รวมทั้งหมด 788 102 890 72 3 75 22 22 882 105 987