ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามประเภทการศึกษา (แบ่งตามเพศ) เทอม 2/2560 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน ธันวาคม ) เขตพื้นที่ เชียงราย
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงราย
ปกติ สมทบ พิเศษ รวมทั้งหมด
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย รวม ชาย หญิง รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 788 102 890 72 3 75 22 22 882 105 987
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม 71 8 79 71 8 79
ค.อ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 42 8 50 42 8 50
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 29 29 29 29
วิศวกรรมไฟฟ้า 349 30 379 36 36 22 22 407 30 437
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 64 4 68 64 4 68
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 228 13 241 36 36 22 22 286 13 299
วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 57 13 70 57 13 70
วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 199 33 232 29 3 32 228 36 264
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา 199 33 232 29 3 32 228 36 264
วิศวกรรมอุตสาหการ 169 31 200 7 7 176 31 207
วศ.บ.วิศวกรรมโลจิสติกส์ 26 17 43 26 17 43
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 143 14 157 7 7 150 14 164
รวมทั้งหมด 788 102 890 72 3 75 22 22 882 105 987