ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามประเภทการศึกษา (แบ่งตามเพศ) เทอม 2/2560 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน ธันวาคม ) เขตพื้นที่ ตาก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ตาก
ปกติ สมทบ พิเศษ รวมทั้งหมด
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 1,887 367 2,254 22 1 23 40 3 43 1,949 371 2,320
วิศวกรรมเครื่องกล 497 15 512 497 15 512
ปวส.ช่างจักรกลหนัก 83 83 83 83
ปวส.ช่างยนต์ 76 2 78 76 2 78
วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 229 7 236 229 7 236
ค.อ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 109 6 115 109 6 115
วิศวกรรมไฟฟ้า 728 163 891 25 1 26 753 164 917
ปวส.ไฟฟ้า 74 23 97 74 23 97
ปวส.เทคนิคคอมพิวเตอร์ 37 18 55 37 18 55
ปวส.อิเล็กทรอนิกส์ 44 11 55 44 11 55
วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 135 32 167 135 32 167
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 219 39 258 25 1 26 244 40 284
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 87 21 108 87 21 108
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 132 19 151 132 19 151
วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 328 104 432 2 2 330 104 434
ปวส.ช่างก่อสร้าง 97 29 126 2 2 99 29 128
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา 231 75 306 231 75 306
วิศวกรรมอุตสาหการ 334 85 419 20 1 21 15 2 17 369 88 457
ปวส.ช่างกลโรงงาน 69 4 73 69 4 73
ปวส.ช่างโลหะ 55 4 59 55 4 59
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 171 60 231 12 12 183 60 243
ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 39 17 56 8 1 9 15 2 17 62 20 82
รวมทั้งหมด 1,887 367 2,254 22 1 23 40 3 43 1,949 371 2,320