ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามประเภทการศึกษา (แบ่งตามเพศ) เทอม 2/2560 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน ธันวาคม ) เขตพื้นที่ ตาก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ตาก
ปกติ สมทบ พิเศษ รวมทั้งหมด
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 1,887 367 2,254 22 1 23 40 3 43 1,949 371 2,320
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม 280 42 322 8 1 9 15 2 17 303 45 348
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 132 19 151 132 19 151
ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 39 17 56 8 1 9 15 2 17 62 20 82
ค.อ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 109 6 115 109 6 115
วิศวกรรมเครื่องกล 388 9 397 388 9 397
ปวส.ช่างจักรกลหนัก 83 83 83 83
ปวส.ช่างยนต์ 76 2 78 76 2 78
วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 229 7 236 229 7 236
วิศวกรรมไฟฟ้า 596 144 740 25 1 26 621 145 766
ปวส.เทคนิคคอมพิวเตอร์ 37 18 55 37 18 55
ปวส.ไฟฟ้า 74 23 97 74 23 97
ปวส.อิเล็กทรอนิกส์ 44 11 55 44 11 55
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 219 39 258 25 1 26 244 40 284
วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 135 32 167 135 32 167
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 87 21 108 87 21 108
วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 328 104 432 2 2 330 104 434
ปวส.ช่างก่อสร้าง 97 29 126 2 2 99 29 128
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา 231 75 306 231 75 306
วิศวกรรมอุตสาหการ 295 68 363 12 12 307 68 375
ปวส.ช่างโลหะ 55 4 59 55 4 59
ปวส.ช่างกลโรงงาน 69 4 73 69 4 73
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 171 60 231 12 12 183 60 243
รวมทั้งหมด 1,887 367 2,254 22 1 23 40 3 43 1,949 371 2,320