ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามประเภทการศึกษา (แบ่งตามเพศ) เทอม 3/2560 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน เมษายน ) เขตพื้นที่ เชียงราย
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงราย
ปกติ รวมทั้งหมด
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 159 484 643 159 484 643
บริหารธุรกิจ 124 241 365 124 241 365
บธ.บ.การจัดการ 27 87 114 27 87 114
บธ.บ.การตลาด 32 90 122 32 90 122
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 52 29 81 52 29 81
บธ.บ.บริหารธุรกิจ 13 35 48 13 35 48
บัญชี 34 228 262 34 228 262
บช.บ.การบัญชี 34 228 262 34 228 262
ศิลปศาสตร์ 1 15 16 1 15 16
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการโรงแรม 1 15 16 1 15 16
รวมทั้งหมด 159 484 643 159 484 643