ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามประเภทการศึกษา (แบ่งตามเพศ) เทอม 3/2560 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน เมษายน ) เขตพื้นที่ ตาก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ตาก
ปกติ สมทบ พิเศษ รวมทั้งหมด
ชาย หญิง รวม หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 162 818 980 2 2 2 26 28 164 846 1,010
บริหารธุรกิจ 118 332 450 2 2 2 26 28 120 360 480
ปวส.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 1 1 1 1
บธ.บ.การจัดการ 7 59 66 1 1 6 6 7 66 73
บธ.บ.การตลาด 21 72 93 21 72 93
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 80 90 170 1 1 2 20 22 82 111 193
บธ.บ.บริหารธุรกิจ 9 111 120 9 111 120
บัญชี 16 343 359 16 343 359
บช.บ.การบัญชี 16 343 359 16 343 359
ศิลปศาสตร์ 28 143 171 28 143 171
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการโรงแรม 9 63 72 9 63 72
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 19 80 99 19 80 99
รวมทั้งหมด 162 818 980 2 2 2 26 28 164 846 1,010