ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามประเภทการศึกษา (แบ่งตามเพศ) เทอม 3/2560 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ( ข้อมูลเดือน เมษายน ) เขตพื้นที่ ตาก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ตาก
ปกติ รวมทั้งหมด
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 55 76 131 55 76 131
วิทยาศาสตร์ 40 23 63 40 23 63
วท.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศ 40 23 63 40 23 63
อุตสาหกรรมเกษตร 15 53 68 15 53 68
วท.บ.ธุรกิจอาหารและโภชนาการ 2 20 22 2 20 22
คศ.บ.คหกรรมศาสตร์ 13 33 46 13 33 46
รวมทั้งหมด 55 76 131 55 76 131