ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามประเภทการศึกษา (แบ่งตามเพศ) เทอม 3/2560 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน เมษายน ) เขตพื้นที่ น่าน
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ น่าน
ปกติ รวมทั้งหมด
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 132 491 623 132 491 623
บริหารธุรกิจ 90 220 310 90 220 310
บธ.บ.การจัดการ 29 117 146 29 117 146
บธ.บ.การตลาด 11 27 38 11 27 38
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 41 25 66 41 25 66
บธ.บ.บริหารธุรกิจ 9 51 60 9 51 60
บัญชี 28 227 255 28 227 255
บช.บ.การบัญชี 28 227 255 28 227 255
ศิลปศาสตร์ 14 44 58 14 44 58
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 14 44 58 14 44 58
รวมทั้งหมด 132 491 623 132 491 623