ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามประเภทการศึกษา (แบ่งตามเพศ) เทอม 3/2560 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน เมษายน ) เขตพื้นที่ พิษณุโลก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ พิษณุโลก
ปกติ รวมทั้งหมด
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 69 231 300 69 231 300
บริหารธุรกิจ 59 206 265 59 206 265
ปวส.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 4 8 12 4 8 12
ปวส.การจัดการ 3 30 33 3 30 33
บธ.บ.บริหารธุรกิจ 7 33 40 7 33 40
บธ.บ.การจัดการ 27 64 91 27 64 91
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 18 71 89 18 71 89
ศิลปศาสตร์ 10 25 35 10 25 35
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 10 25 35 10 25 35
รวมทั้งหมด 69 231 300 69 231 300