ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามประเภทการศึกษา (แบ่งตามเพศ) เทอม 3/2560 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน เมษายน ) เขตพื้นที่ พิษณุโลก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ พิษณุโลก
ปกติ รวมทั้งหมด
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 69 231 300 69 231 300
บริหารธุรกิจ 59 206 265 59 206 265
ปวส.การจัดการ 3 30 33 3 30 33
ปวส.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 4 8 12 4 8 12
บธ.บ.การจัดการ 27 64 91 27 64 91
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 18 71 89 18 71 89
บธ.บ.บริหารธุรกิจ 7 33 40 7 33 40
ศิลปศาสตร์ 10 25 35 10 25 35
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 10 25 35 10 25 35
รวมทั้งหมด 69 231 300 69 231 300