ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามประเภทการศึกษา (แบ่งตามเพศ) เทอม 3/2560 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน เมษายน ) เขตพื้นที่ พิษณุโลก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ พิษณุโลก
ปกติ รวมทั้งหมด
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 217 24 241 217 24 241
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม 165 22 187 165 22 187
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 54 13 67 54 13 67
ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 47 8 55 47 8 55
ค.อ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 64 1 65 64 1 65
วิศวกรรมเครื่องกล 52 2 54 52 2 54
ปวส.ช่างยนต์ 52 2 54 52 2 54
รวมทั้งหมด 217 24 241 217 24 241