ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามประเภทการศึกษา (แบ่งตามเพศ) เทอม 3/2560 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน เมษายน ) เขตพื้นที่ พิษณุโลก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ พิษณุโลก
ปกติ รวมทั้งหมด
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 217 24 241 217 24 241
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม 165 22 187 165 22 187
ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 47 8 55 47 8 55
ค.อ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 64 1 65 64 1 65
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 54 13 67 54 13 67
วิศวกรรมเครื่องกล 52 2 54 52 2 54
ปวส.ช่างยนต์ 52 2 54 52 2 54
รวมทั้งหมด 217 24 241 217 24 241