ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามประเภทการศึกษา (แบ่งตามเพศ) เทอม 3/2560 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน เมษายน ) เขตพื้นที่ เชียงใหม่
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงใหม่
ปกติ สมทบ พิเศษ รวมทั้งหมด
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 810 1,842 2,652 294 689 983 134 307 441 1,238 2,838 4,076
บริหารธุรกิจ 651 1,061 1,712 237 394 631 111 223 334 999 1,678 2,677
ปวส.การตลาด 1 1 1 1
บธ.บ.การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ(นานาชาติ) 66 153 219 66 153 219
บธ.บ.การตลาด 112 182 294 81 131 212 32 68 100 225 381 606
บธ.บ.บริหารธุรกิจ 103 255 358 42 91 133 145 346 491
บธ.บ.การจัดการ 86 242 328 45 116 161 2 26 28 133 384 517
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 249 96 345 82 46 128 31 14 45 362 156 518
บธ.บ.ภาษาอังกฤษธุรกิจ 35 132 167 29 101 130 64 233 297
บธ.ม.บริหารธุรกิจ 4 24 28 4 24 28
บัญชี 80 473 553 26 199 225 4 52 56 110 724 834
บช.บ.การบัญชี 80 473 553 26 199 225 4 52 56 110 724 834
ศิลปศาสตร์ 79 308 387 31 96 127 19 32 51 129 436 565
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการโรงแรม 35 182 217 13 58 71 48 240 288
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 28 76 104 18 38 56 19 32 51 65 146 211
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการบริการ 16 50 66 16 50 66
รวมทั้งหมด 810 1,842 2,652 294 689 983 134 307 441 1,238 2,838 4,076