ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามประเภทการศึกษา (แบ่งตามเพศ) เทอม 3/2560 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน เมษายน ) เขตพื้นที่ เชียงใหม่
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงใหม่
ปกติ สมทบ พิเศษ รวมทั้งหมด
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 2,421 489 2,910 537 57 594 109 37 146 3,067 583 3,650
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม 357 129 486 357 129 486
ค.อ.บ.วิศวกรรมโยธา 90 59 149 90 59 149
ค.อ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 125 39 164 125 39 164
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 44 11 55 44 11 55
ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 98 20 118 98 20 118
วิศวกรรมเครื่องกล 517 79 596 153 2 155 1 1 671 81 752
ปวส.ช่างยนต์ 61 61 61 61
วศ.บ.วิศวกรรมเหมืองแร่ 78 35 113 78 35 113
วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 286 5 291 118 1 119 404 6 410
อส.บ.เทคโนโลยีเครื่องกล 19 19 31 31 50 50
วศ.บ.วิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ 68 38 106 68 38 106
วศ.ม.วิศวกรรมเครื่องกล 5 1 6 4 1 5 1 1 10 2 12
วิศวกรรมไฟฟ้า 721 83 804 247 19 266 67 28 95 1,035 130 1,165
ปวส.ไฟฟ้า 34 1 35 34 1 35
ปวส.อิเล็กทรอนิกส์ 47 10 57 35 27 62 82 37 119
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 265 36 301 83 2 85 24 1 25 372 39 411
วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 244 22 266 93 14 107 337 36 373
อส.บ.เทคโนโลยีโทรคมนาคม 25 3 28 25 3 28
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 101 7 108 35 35 136 7 143
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบควบคุมอัตโนมัติ 27 6 33 27 6 33
วศ.ม.วิศวกรรมไฟฟ้า 3 1 4 11 11 8 8 22 1 23
วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 284 91 375 74 13 87 358 104 462
วศ.บ.วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 59 60 119 59 60 119
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา 225 31 256 74 13 87 299 44 343
วิศวกรรมอุตสาหการ 542 107 649 63 23 86 41 9 50 646 139 785
ปวส.ช่างโลหะ 18 18 18 18
ปวส.เทคนิคอุตสาหกรรม 41 9 50 41 9 50
ปวส.ช่างกลโรงงาน 38 38 38 38
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 292 78 370 31 14 45 323 92 415
อส.บ.เทคโนโลยีอุตสาหการ 1 1 1 1
วศ.บ.วิศวกรรมแม่พิมพ์ 194 29 223 31 9 40 225 38 263
รวมทั้งหมด 2,421 489 2,910 537 57 594 109 37 146 3,067 583 3,650