ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามประเภทการศึกษา (แบ่งตามเพศ) เทอม 3/2560 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน เมษายน ) เขตพื้นที่ เชียงใหม่
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงใหม่
ปกติ สมทบ พิเศษ รวมทั้งหมด
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 2,421 489 2,910 537 57 594 109 37 146 3,067 583 3,650
วิศวกรรมเครื่องกล 517 79 596 153 2 155 1 1 671 81 752
ปวส.ช่างยนต์ 61 61 61 61
วศ.บ.วิศวกรรมเหมืองแร่ 78 35 113 78 35 113
วศ.บ.วิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ 68 38 106 68 38 106
วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 286 5 291 118 1 119 404 6 410
อส.บ.เทคโนโลยีเครื่องกล 19 19 31 31 50 50
วศ.ม.วิศวกรรมเครื่องกล 5 1 6 4 1 5 1 1 10 2 12
วิศวกรรมไฟฟ้า 890 133 1,023 247 19 266 67 28 95 1,204 180 1,384
ปวส.ไฟฟ้า 34 1 35 34 1 35
ปวส.อิเล็กทรอนิกส์ 47 10 57 35 27 62 82 37 119
อส.บ.เทคโนโลยีโทรคมนาคม 25 3 28 25 3 28
วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 244 22 266 93 14 107 337 36 373
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 265 36 301 83 2 85 24 1 25 372 39 411
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 101 7 108 35 35 136 7 143
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบควบคุมอัตโนมัติ 27 6 33 27 6 33
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 44 11 55 44 11 55
ค.อ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 125 39 164 125 39 164
วศ.ม.วิศวกรรมไฟฟ้า 3 1 4 11 11 8 8 22 1 23
วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 374 150 524 74 13 87 448 163 611
ค.อ.บ.วิศวกรรมโยธา 90 59 149 90 59 149
วศ.บ.วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 59 60 119 59 60 119
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา 225 31 256 74 13 87 299 44 343
วิศวกรรมอุตสาหการ 640 127 767 63 23 86 41 9 50 744 159 903
ปวส.ช่างกลโรงงาน 38 38 38 38
ปวส.ช่างโลหะ 18 18 18 18
ปวส.เทคนิคอุตสาหกรรม 41 9 50 41 9 50
วศ.บ.วิศวกรรมแม่พิมพ์ 194 29 223 31 9 40 225 38 263
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 292 78 370 31 14 45 323 92 415
ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 98 20 118 98 20 118
อส.บ.เทคโนโลยีอุตสาหการ 1 1 1 1
รวมทั้งหมด 2,421 489 2,910 537 57 594 109 37 146 3,067 583 3,650