ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามประเภทการศึกษา (แบ่งตามเพศ) เทอม 3/2560 คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน เมษายน ) เขตพื้นที่ เชียงใหม่
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงใหม่
ปกติ สมทบ รวมทั้งหมด
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
ศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ 811 719 1,530 35 31 66 846 750 1,596
การออกแบบ 205 249 454 35 31 66 240 280 520
ศป.บ.ออกแบบสื่อสาร 70 65 135 35 31 66 105 96 201
ศป.บ.สิ่งทอและเครื่องประดับ 40 102 142 40 102 142
ศป.บ.ออกแบบอุตสาหกรรม 91 78 169 91 78 169
ศป.ม.ศิลปะและการออกแบบสร้างสรรค์ 4 4 8 4 4 8
เทคโนโลยีศิลป์ 125 129 254 125 129 254
ทล.บ.เทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ 80 98 178 80 98 178
ทล.บ.เซรามิก 45 31 76 45 31 76
ศิลปกรรม 218 105 323 218 105 323
ศล.บ.ทัศนศิลป์ 218 105 323 218 105 323
สถาปัตยกรรม 263 236 499 263 236 499
สถ.บ.เทคโนโลยีสถาปัตยกรรม 6 2 8 6 2 8
สถ.บ.สถาปัตยกรรมภายใน 75 105 180 75 105 180
สถ.บ.สถาปัตยกรรม 182 129 311 182 129 311
รวมทั้งหมด 811 719 1,530 35 31 66 846 750 1,596