ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามประเภทการศึกษา (แบ่งตามเพศ) เทอม 3/2560 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน เมษายน ) เขตพื้นที่ ลำปาง
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ลำปาง
ปกติ สมทบ พิเศษ รวมทั้งหมด
ชาย หญิง รวม หญิง รวม หญิง รวม ชาย หญิง รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 212 976 1,188 1 1 36 36 212 1,013 1,225
บริหารธุรกิจ 171 572 743 14 14 171 586 757
ปวส.การจัดการ 13 46 59 13 46 59
ปวส.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 12 23 35 12 23 35
ปวส.การตลาด 7 34 41 7 34 41
บธ.บ.การจัดการ 32 197 229 8 8 32 205 237
บธ.บ.การตลาด 23 79 102 23 79 102
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 68 75 143 68 75 143
บธ.บ.บริหารธุรกิจ 16 118 134 6 6 16 124 140
บัญชี 25 296 321 1 1 22 22 25 319 344
ปวส.การบัญชี 3 16 19 3 16 19
บช.บ.การบัญชี 22 280 302 1 1 22 22 22 303 325
ศิลปศาสตร์ 16 108 124 16 108 124
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการโรงแรม 10 67 77 10 67 77
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 6 41 47 6 41 47
รวมทั้งหมด 212 976 1,188 1 1 36 36 212 1,013 1,225