ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามประเภทการศึกษา (แบ่งตามเพศ) เทอม 3/2560 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ( ข้อมูลเดือน เมษายน ) เขตพื้นที่ ลำปาง
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ลำปาง
ปกติ สมทบ พิเศษ รวมทั้งหมด
ชาย หญิง รวม ชาย รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 204 225 429 1 1 4 2 6 209 227 436
พืชศาสตร์ 62 32 94 2 2 62 34 96
ปวส.พืชศาสตร์ 4 4 4 4
ทล.บ.เทคโนโลยีภูมิทัศน์ 22 6 28 22 6 28
วท.บ.พืชศาสตร์ 32 24 56 32 24 56
วท.ม.พืชศาสตร์ 4 2 6 2 2 4 4 8
เรียนรวม(วิทยาศาตร์และเทคโนโลยีการเกษตร) 56 48 104 56 48 104
ปวส.(พืชศาสตร์/สัตว์ศาสตร์/ประมง) 8 12 20 8 12 20
วท.บ.(พืชศาสตร์/สัตว์ศาสตร์/ประมง) 48 36 84 48 36 84
สัตวศาสตร์และประมง 69 65 134 69 65 134
ปวส.สัตวศาสตร์ 1 1 1 1
ปวส.ประมง 3 1 4 3 1 4
วท.บ.สัตวศาสตร์ 36 54 90 36 54 90
วท.บ.ประมง 29 10 39 29 10 39
อุตสาหกรรมเกษตร 17 80 97 1 1 4 4 22 80 102
ปวส.เทคโนโลยีการอาหาร 4 4 4 4
วท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 9 55 64 9 55 64
วท.บ.พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร 2 18 20 2 18 20
วท.ม.เทคโนโลยีการเกษตร 6 3 9 1 1 4 4 11 3 14
รวมทั้งหมด 204 225 429 1 1 4 2 6 209 227 436