ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามประเภทการศึกษา (แบ่งตามเพศ) เทอม 3/2560 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน เมษายน ) เขตพื้นที่ ลำปาง
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ลำปาง
ปกติ สมทบ รวมทั้งหมด
ชาย หญิง รวม ชาย รวม ชาย หญิง รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 156 18 174 8 8 164 18 182
วิศวกรรมเครื่องกล 48 9 57 6 6 54 9 63
ปวส.ช่างยนต์ 25 25 25 25
ปวส.ช่างกลเกษตร 1 1 1 1
อส.บ.เทคโนโลยีเครื่องกล 20 20 6 6 26 26
วศ.บ.วิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ 2 9 11 2 9 11
วิศวกรรมไฟฟ้า 77 2 79 77 2 79
ปวส.ไฟฟ้า 29 1 30 29 1 30
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 48 1 49 48 1 49
วิศวกรรมอุตสาหการ 31 7 38 2 2 33 7 40
ปวส.เทคนิคอุตสาหกรรม 17 4 21 17 4 21
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 10 3 13 10 3 13
อส.บ.เทคโนโลยีอุตสาหการ 4 4 2 2 6 6
รวมทั้งหมด 156 18 174 8 8 164 18 182