ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามประเภทการศึกษา (แบ่งตามเพศ) เทอม 1/2561 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน ตุลาคม ) เขตพื้นที่ เชียงราย
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงราย
ปกติ รวมทั้งหมด
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 135 376 511 135 376 511
บริหารธุรกิจ 97 193 290 97 193 290
บธ.บ.การจัดการ 17 32 49 17 32 49
บธ.บ.การตลาด 17 50 67 17 50 67
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 33 12 45 33 12 45
บธ.บ.บริหารธุรกิจ 30 99 129 30 99 129
บัญชี 38 183 221 38 183 221
บช.บ.การบัญชี 38 183 221 38 183 221
รวมทั้งหมด 135 376 511 135 376 511