ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามประเภทการศึกษา (แบ่งตามเพศ) เทอม 1/2561 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน ตุลาคม ) เขตพื้นที่ น่าน
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ น่าน
ปกติ รวมทั้งหมด
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 134 27 161 134 27 161
วิศวกรรมเครื่องกล 75 19 94 75 19 94
ปวส.ช่างยนต์ 38 38 38 38
วศ.บ.วิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ 29 19 48 29 19 48
อส.บ.เทคโนโลยีเครื่องกล 8 8 8 8
วิศวกรรมไฟฟ้า 59 8 67 59 8 67
ปวส.ไฟฟ้า 20 1 21 20 1 21
อส.บ.เทคโนโลยีไฟฟ้า 1 1 1 1
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 38 7 45 38 7 45
รวมทั้งหมด 134 27 161 134 27 161