ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามประเภทการศึกษา (แบ่งตามเพศ) เทอม 1/2561 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน ตุลาคม ) เขตพื้นที่ เชียงใหม่
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงใหม่
ปกติ สมทบ พิเศษ รวมทั้งหมด
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 976 2,056 3,032 184 412 596 244 458 702 1,404 2,926 4,330
บริหารธุรกิจ 803 1,165 1,968 153 216 369 201 354 555 1,157 1,735 2,892
บธ.บ.การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ(นานาชาติ) 73 134 207 73 134 207
บธ.บ.การจัดการ 60 111 171 19 49 68 2 27 29 81 187 268
บธ.บ.การตลาด 71 97 168 47 69 116 32 60 92 150 226 376
บธ.บ.ภาษาอังกฤษธุรกิจ 31 93 124 22 62 84 53 155 208
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 192 72 264 65 36 101 15 3 18 272 111 383
บธ.บ.บริหารธุรกิจ 202 543 745 100 212 312 302 755 1,057
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 174 115 289 47 25 72 221 140 361
บธ.ม.บริหารธุรกิจ 5 27 32 5 27 32
บัญชี 89 569 658 21 148 169 4 42 46 114 759 873
บช.บ.การบัญชี 89 569 658 21 148 169 4 42 46 114 759 873
ศิลปศาสตร์ 84 322 406 10 48 58 39 62 101 133 432 565
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการโรงแรม 23 125 148 5 29 34 28 154 182
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 32 89 121 5 19 24 23 46 69 60 154 214
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการบริการ 29 108 137 16 16 32 45 124 169
รวมทั้งหมด 976 2,056 3,032 184 412 596 244 458 702 1,404 2,926 4,330