ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามประเภทการศึกษา (แบ่งตามเพศ) เทอม 1/2561 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน ตุลาคม ) เขตพื้นที่ เชียงใหม่
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงใหม่
ปกติ สมทบ พิเศษ รวมทั้งหมด
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 2,804 536 3,340 329 40 369 74 10 84 3,207 586 3,793
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม 379 133 512 379 133 512
ค.อ.บ.วิศวกรรมโยธา 94 57 151 94 57 151
ค.อ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 105 33 138 105 33 138
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 77 18 95 77 18 95
ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 103 25 128 103 25 128
วิศวกรรมเครื่องกล 580 76 656 96 2 98 1 1 677 78 755
ปวส.ช่างยนต์ 53 53 53 53
วศ.บ.วิศวกรรมเหมืองแร่ 93 29 122 93 29 122
วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 319 8 327 88 1 89 407 9 416
อส.บ.เทคโนโลยีเครื่องกล 2 2 4 4 6 6
วศ.บ.วิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ 108 38 146 108 38 146
วศ.ม.วิศวกรรมเครื่องกล 5 1 6 4 1 5 1 1 10 2 12
วิศวกรรมไฟฟ้า 902 108 1,010 129 10 139 35 2 37 1,066 120 1,186
ปวส.ไฟฟ้า 65 3 68 65 3 68
ปวส.อิเล็กทรอนิกส์ 50 9 59 50 9 59
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 384 53 437 31 31 24 1 25 439 54 493
วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 262 26 288 68 9 77 330 35 365
อส.บ.เทคโนโลยีโทรคมนาคม 9 1 10 9 1 10
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 65 3 68 14 14 79 3 82
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบควบคุมอัตโนมัติ 72 12 84 72 12 84
วศ.ม.วิศวกรรมไฟฟ้า 4 2 6 7 7 11 1 12 22 3 25
วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 294 101 395 52 9 61 346 110 456
วศ.บ.วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 56 68 124 56 68 124
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา 238 33 271 52 9 61 290 42 332
วิศวกรรมอุตสาหการ 649 118 767 52 19 71 38 8 46 739 145 884
ปวส.ช่างโลหะ 12 12 12 12
ปวส.เทคนิคอุตสาหกรรม 38 8 46 38 8 46
ปวส.ช่างกลโรงงาน 42 42 42 42
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 366 88 454 31 12 43 397 100 497
วศ.บ.วิศวกรรมแม่พิมพ์ 229 30 259 21 7 28 250 37 287
รวมทั้งหมด 2,804 536 3,340 329 40 369 74 10 84 3,207 586 3,793